Bản quyền và Thương hiệu

 

TÊN THƯƠNG HIỆU CỦA PKĐK BÌNH MINH

Đã được Đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Đã được cấp

GIẤY CHỨNG NHẬN - ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

 

 

 

LOGO BIỂU TƯỢNG CỦA PKĐK BÌNH MINH

 

 

Đã được Đăng ký tại Cục Bản quyền Tác giả -

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đã được cấp

GIẤY CHỨNG NHẬN - ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ